قاسم ابراهیم نژاد 
ذیحساب  بهروز ميرزاآقايي
مدير  حقوقي و قراردادها

سید امید آقامیری
 مدیر بهره برداری
علیرضا رضائیان
سرپرست مديریت طرح و برنامهحیدر مرادی
مدير امور مجامع و استانها
ابوالقاسم حمیدی شریف
 مدیر تدارکاتمحمود رضا احمدی
سرپرست مدیریت انفورماتیک

 
ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار