آقاي سید محمود حسینی
رئيس هيئت مديرهآقاي نعمت اله شهبازی
 عضو هیات مدیره و
مدير عامل شرکت
آقای عباس ناصحی
عضو هیات مدیره
آقای اکبر نعمتی
عضو هیات مدیرهآقای سید عبدالرضا موسوی
عضو هیات مدیره
 
ورود به سایت
من رو به خاطر بسپار
ویدئو ها
ارتباط مستقیم با مدیرعامل
تقویم
1396
مهر
شنبه
1