شماره: 1310
1398/10/10
مزایده عمومی
مزایده عمومی

واگذاری امتیاز سرقفلی مجتمع خدماتی رفاهی امام رضا (ع) و امتیاز اجاره زمین در استان کرمان

بسمه تعالی

   

آگهی مزایده عمومي

 

 

شرکت توسعه مجتمع های ایرانگردی و جهانگردی اوج (در حال تصفیه) در نظر دارد امتیاز سرقفلی وامتیاز ناشی از اجاره قراردادهای ذیل را به صورت جداگانه و یا مشترک از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

 

  1. واگذاری امتیاز سرقفلی مجتمع خدماتی رفاهی امام رضا (ع) واقع در کمربندی شهرستان راور کرمان با کلیه تجهیزات و مستحدثات (شامل60 هزار متر مربع زمین و 2500 متر مربع بنا شامل رستوران، تالارها، جایگاه سوخت، دفتر مدیریت،نمازخانه، مغازه و سوئیت) به مبلغ پایه 29/949/000/000 ريال(بیست و نه میلیارد و نهصد و چهل ونه میلیون ریال) ارزش پایه و با شرایط پرداخت به صورت نقد.
  2. واگذاری امتیاز اجاره یک قطعه زمین به مساحت سی هزار متر مربع واقع در سه راهی بی بی حیات محور کرمان- رفسنجان  به مبلغ پایه 2/000/000/000 ریال( دو میلیارد ریال) ارزش پایه )50 درصد به صورت نقد و الباقی طی سه قسط مساوی در طول 6 ماه(
  3. محل دریافت اسناد مزایده: تهران،خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک 8 و نیز به نشانی استان کرمان، شهرستان راور، مجتمع خدمات– رفاهی امام رضا (ع) .
  4.  مهلت دریافت اسناد مزایده از زمان انتشار آگهی به مدت 7 روز تا روز سه شنبه مورخ 98/10/17 می باشد .
  5. زمان تحويل پيشنهادها مدت 10 روز از پايان تاريخ دريافت اسناد مزایده تا آخر وقت اداري روزشنبه مورخ 98/10/28 مورخ به نشانی : تهران،خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی،پلاک 8 تعيين گرديده است .
  6. پيشنهادهای رسيده در محل دفتر شركت در ساعت 11روز یک شنبه مورخ98/10/29 مفتوح و برنده حداکثر ظرف مدت يك هفته اعلام خواهد شد .
  7.  میزان سپرده شرکت در مزایده بند1(مجتمع بین راهی امام رضا(ع)) 5 درصد کل رقم پایه به مبلغ 1/500/000/000 ریال ( یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) و میزان سپرده شرکت در مزایده موضوع بند 2 (بی بی حیات) 5 درصد کل رقم پایه به مبلغ 100/000/000 ريال ( یک صد میلیون ریال) بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت توسعه مجتمع های ایرانگردی و جهانگردی اوج(در حال تصفیه).
  8. هزینه کارشناسی و دو نوبت چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود .
  9. شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار خواهد بود .
  10. فرم های الف و ب جهت دانلود پیوست می باشد.

   

    دبیرخانه: 88717988  021

 شرکت توسعه مجتمع های ایرانگردی و جهانگردی اوج(در حال تصفیه)

 

 

 

 

حق انتشار محفوظ است ©